Deklaracja dostępności gokchybie.ox.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gokchybiie.ox.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 września 2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09. 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest P. Renata Kocur- referent ,Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu, adres poczty elektronicznej: zocha.gokchybie@ox.pl .  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 668 108 884. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ   ARCHITEKTONICZNA  

Gminny Ośrodek Kultury tymczasowo (do końca 2021 roku) mieści się w budynku byłego hotelu robotniczego w Chybiu pod adresem: ul. Bielska 40, 43-520 Chybie.

Do budynku prowadzi główne wejścia od frontu budynku. Budynek jest 3 kondygnacyjną nieruchomością, do AKF „KLAPS” prowadzą schody na trzecie piętro. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do AKF „KLAPS” nie jest przystosowane dla osób na wózkach, niesłyszących, słabowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach pomieszczenia nie są dostępne .

Przed budynkiem znajduje się mały parking dla osób korzystających z AKF „KLAPS”.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CHYBIU:

p. Renata Kocur referent Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu / tel. 668 108 884