Cennik na rok 2021

 •  Namiot 3×3- 100,00 zł + 23% VAT
 • Namiot 3×6- 150,00 zł + 23% VAT
 • Ławostół komplet- 24,00 zł + 23% VAT
 • Stół – 8 zł + 23% VAT
 • Ławka – 8 zł + 23% VAT
 • Krzesło składane Ikea- 4 zł + 23% VAT
 • Ekran projekcyjny 150×150- 40 zł + 23% VAT

Regulamin

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Dyrektora GOK 02/03/2021

z dnia 31/03/2021

Regulamin zasad wypożyczenia sprzętu plenerowego GOK

1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zasad wypożyczania sprzętu GOK określa zasady oraz warunki dotyczące wypożyczenia dla osób prawnych oraz fizycznych sprzętu stanowiącego własność wyposażenie ośrodka kultury.
 2. Podpisując kartę wypożyczenia, Wypożyczający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2

Koszty wypożyczenia

 1. Koszt wypożyczenia sprzętu jest określany na podstawie cennika stanowiącego załącznik nr2 do Zarządzenia Dyrektora GOK 02/03/2021 z dnia 31/03/2021.
 2.  Wypożyczający dokonuje płatności na podstawie karty wypożyczenia, przelewem do 7 dni po zwrocie wynajętego sprzętu, na nr konta bankowego Gminnego Ośrodka Kultury. Konto ING 65 1050 1083 1000 0090 3029 9854, jako tytuł przelewu: wynajem sprzętu GOK i imię nazwisko osoby wypożyczającej.
 3. W przypadku gdy sprzęt zostanie zabrudzony przez Wypożyczającego, GOK zastrzega sobie prawo do naliczenia do 20% kosztów wynajmu na poczet dodatkowych kosztów czyszczenia sprzętu.

3

Okres wynajmu

 1. Wynajem sprzętu oraz innych pozycji określonych w karcie wypożyczenia następuje dzień przed datą wypożyczenia i trwa 3 dni kalendarzowe.
 2. Okres wynajmu, inny niż w punkcie 1, dla każdego zamówienia ustalany jest indywidualnie.
 3. Wypożyczający odbiera i oddaje sprzęt w obecności pracownika GOK.

4

Składanie zamówienia

 1. Wypożyczający dokonuje rezerwacji namiotów lub sprzętu za pomocą email zocha.gokchybie@ox.pl lub telefonicznie 668 108 883, 668 108 884 lub osobiście w siedzibie GOK ul. Bielska 51, 43-520 Chybie, z wyprzedzeniem, minimum 14 dni przed datą wynajmu.
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wypisanie karty wypożyczenia w siedzibie GOK przez pracownika ośrodka kultury wraz z adnotacją na karcie o dokonanej rezerwacji.
 3. Wynajem oraz zwrot sprzętu następuje w dniach oraz godzinach funkcjonowania ośrodka kultury lub na zasadach określonych indywidualnie na karcie wypożyczenia.

GOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub w soboty, jeśli odbywają się wydarzenia kulturalne wcześniej ustalone.

5

Zasady użytkowania

1.Wypożyczający zwraca do GOK wypożyczony sprzęt skompletowany, w stanie nie gorszym niż w momencie otrzymania.
2.Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu, które powstały podczas wypożyczenia, takie jak rozdarcia, rozcięcia, pogięcie lub połamanie konstrukcji wynajmowanego sprzętu, zaplamienia i zabrudzenia wynikające ponad standardowe użytkowanie ( np. plamy z farby, flamastrów, tłuszczu, lakieru, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem Wypożyczającego, a także osób trzecich niezwiązanych z Wypożyczającym (np. goście) oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.)
3. Wypożyczający akceptuje fakt, że kategorycznie zakazane jest naklejanie na wypożyczone namioty i sprzęt naklejek, taśm oraz wszelkich materiałów, które mogą pozostawić jakiekolwiek ślady na konstrukcji lub poszyciu wypożyczanego sprzętu.
7. Kategorycznie zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i zdekompletowanie sprzętu oraz zabrudzenia,  zaistniały fakt powinien zostać zgłoszony pracownikowi GOK w momencie zwrotu wynajętego sprzętu.

 1. Jeśli wypożyczone namioty zamokły i nie zostały wysuszone, Wypożyczający powinien również zgłosić niemożność wysuszenia sprzętu.

6

 1. Przedmioty wypożyczenia nie mogą być bez zgody wynajmującego podnajmowane osobom trzecim
 2. Koszt naprawy ponosi Wypożyczający. Naprawa odbywa się w wyznaczonym miejscu, serwisie przez GOK.
 3. W razie powstania uszkodzeń lub zniszczeń GOK ma prawo dochodzenia odszkodowań na drodze prawnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, na czas nieokreślony.

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie, tel 33 8561 099, e-mail: inspektor.gokchybie@ox.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  prowadzenia działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. Dane osobowe nie  będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania niniejszej zgody. Pozyskane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.